งานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน

งานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน

วันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ. 2565

ณ. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

           เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน
          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ อพ.สธ. โดยในปีนี้ สจล. นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงมากกว่า 9 ผลงาน อันได้แก่
  1. การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.)  โดย ดร.นฤมล ตั้งธีระสุนันท์ คณะวิทยาศาสตร์
  2. การสำรวจพืชสกุลโฮย่าและใกล้เคียงเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านการประหยัดพลังงานสำหรับการตกแต่งอาคารอย่างยั่งยืน โดย ผศ.ดร.ธนารักษ์ จันทรประสิทธิ์ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
  3. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้สกุลช้าง ในอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดย ดร.วิมลมาศ บุญมี คณะวิทยาศาสตร์
  4. ลำไยเถาพันธุ์ไม้ที่ควรอนุรักษ์ โดย รศ.ดร.สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์
  5. การอนุรักษ์พันธุกรรม และการเพิ่มปริมาณเป็นต้นใหม่ของพะยูงพันธุ์ไทย (Dalbergia cochinchinensis Pierre) โดย รศ.ดร.อนุรักษ์ โพธิ์เอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์
  6. การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เสม็ดขาวอย่างยั่งยืน : การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น การขยายพันธุ์ สารสำคัญจากใบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเสม็ดขาว (Melaleuca cajuputi Powell) เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดย ผศ.ดร.นาตยา มนตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  7. การอนุรักษ์ การขยายพันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ม้าวิ่ง (Doritis pulcherrima Lindl.) เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดย ผศ.ดร.นาตยา มนตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  8. ผลของคุณภาพสีธรรมชาติและวัตถุดิบที่มีต่อกระบวนการศิลปะบำบัดแนวมนุษยปรัชญา (กรณีศึกษาโดยทฤษฎีสี ของ โจอัน วูฟกัง เกอร์เธ่) โดย รศ.น้ำอ้อย สายหู คณะสถาปัตยกรรมศิลปะ และการออกแบบ
  9. การวิจัยและพัฒนาชุมชนต้นแบบในการปลูกสัก : การปลูกพืชแซมในสวนป่าสักในภาคใต้ของประเทศไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดย ผศ.ดร.นาตยา มนตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       โดย ภายในบูธ มีกิจกรรม Work shop “การทำยาหม่องและน้ำมันเขียวจากเสม็ดขาว” สรรพคุณบรรเทาอาการคัดยอก ฟกช้ำ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดกล้ามเนื้อ โดยขั้นตอนง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก สามารถมาลองทำและได้ของติดมือกลับไปด้วย

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดผลงานวิจัย))

Skip to toolbar