ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ อพ.สธ.-สจล.

2560
2561
2562

สาระความรู้

สาระความรู้
growing-plan_2t

พืชและสมุนไพร

view more
paw-print_2

สัตว์

view more
masks_2

วัฒนธรรม

เกี่ยวกับโครงการ

เกี่ยวกับโครงการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2538 โดยคณาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และในปี พ.ศ. 2544 มีการใช้พื้นที่ภายในวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เป็นพื้นที่ดำเนินการหลัก เพื่อรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น ตลอดจนดำเนินการจัดกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชที่อยู่ภายในวิทยาเขตและพันธุ์พืชในจังหวัด

80
+
ผลงานวิจัย
50
+
นักวิจัย
350
ไร่
พื้นที่ อพ.สธ.-สจล.
5
+
เครือข่าย

วิถี อพ.สธ.

วิถี อพ.สธ.

แนวคิด และแนวทางปฏิบัติ เพื่อกำกับความคิด พฤติกรรม และถือเป็นคำสั่งปฏิบัติ คำขวัญ อพ.สธ.  คือ

ซื่อตรง มุ่งมั่น พัฒนา สามัคคี มีคุณธรรม 

เกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2546 ซึ่งได้ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มา 10 ปี หลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งกับท่านเลขาธิการพระราชวัง ในปี พ.ศ.2535 และเริ่มดำเนินโครงการฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536

dart-board

เป้าหมายโครงการ อพ.สธ.

“เพื่อพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช ให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย”
light-bulb

กิจกรรม อพ.สธ.

ประกอบด้วยกิจกรรม 8 กิจกรรม ภายใต้ 3 กรอบการดำเนินงาน และ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

RSPG KMITL App

RSPG KMITL App

สำหรับติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยคณาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีการใช้พื้นที่ภายในวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เป็นพื้นที่ดำเนินการหลัก เพื่อรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น ตลอดจนดำเนินการจัดกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชที่อยู่ภายในวิทยาเขตและพันธุ์พืชในจังหวัด