สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตเข้าร่วมสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564–30 กันยายน 2569) โดยทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ได้ดําเนินการออก ประกาศที่ อพ.สธ. 1/2565 เรื่อง คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีคําสั่งที่ e 157/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคำสั่งที่ e 202/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

                          แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – กันยายน 2569) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใช้ เป็นกรอบการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564–30 กันยายน 2569) โดยมีการทบทวนแนวทางปรับปรุงเพิ่มเติมกรอบข้อเสนอโครงการที่เสนอของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ตามมติคณะอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 1/2565 สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ อพ.สธ. ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และ เจ้าหน้าที่ของสถาบันที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  อันจะนําไปสู่การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรของชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

 

คลิกเพื่ออ่าน แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด

Skip to toolbar