Showing 1-5 of 5 results

ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

May 10, 2022

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนตรราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเพื่อให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชน และผู้กำหนดนโยบาย ได้เห็นความหลากหลายแห่งศักยภาพของทรัพยากรไทย ได้เข้ามาเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต การอนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน อันเป็นผลประโยชน์แท้แก่มหาชนไทย นำไปสู่การผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย ซึ่งนำมาสู่การแสดงศักยภาพของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ  

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-สจล. ครั้งที่ 1/2562

July 5, 2019

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ คณะผู้บริหารสถาบัน และคณะนักวิจัย อพ.สธ.-สจล. ได้ให้การต้อนรับ นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะ เพื่อร่วมปรึกษาหารือถึงนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 และ 2564 ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ประชุม อพ.สธ. ครั้งที่ 1/2562

April 18, 2019

ดร.ทรงศิริ พันธุเสวี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบันและกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2562

งานชุมแพะ@ชุมพร

April 18, 2019

วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2562 เพื่อจัดประกวดแพะชิงถ้วยพระราชทาน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

นิทรรศการ 60

March 6, 2019

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมจัดแสดงผลงานในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560

Skip to toolbar