งานชุมแพะ@ชุมพร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร จัดงานชุมแพะ@ชุมพร ในวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประกวดแพะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการพัฒนาสายพันธุ์แพะเนื้อและแพะนมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และมีการจัดแสดงงานนิทรรศการเปิดโลกวิชาการ นั้น นักวิจัยได้นำผลงานวิจัยภายใต้โครงการ อพ.สธ.-สจล. เข้าร่วมจัดแสดงในงานนิทรรศการเปิดโลกวิชาการ จำนวน 7 โครงการ ดังนี้

  1. การใช้ประโยชน์จากใบสักเพื่อการเกษตรและสมุนไพร : การทำชาใบสัก และการตรวจสอบสารสำคัญในใบสัก
  2. การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เสม็ดขาวอย่างยั่งยืน : การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น การขยายพันธุ์ สารสำคัญจากใบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเสม็ดขาว (Melaleuca cajuputi Powell) เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
  3. การอนุรักษ์ การขยายพันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ม้าวิ่ง (Doritis pulcherrima Lindl.) เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
  4. การวิจัยและพัฒนาชุมชนต้นแบบในการปลูกสัก : การปลูกพืชแซมในสวนป่าสักในภาคใต้ของประเทศไทยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
  5. การนำข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองของชุมพรมาใช้ในการผลิตไส้กรอกอีสานเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารของผลิตภัณฑ์
  6. การเพิ่มคุณภาพต้นพันธุ์หนอนตายหยากเพื่อการผลิตสารอัลคาลอยด์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช : การคัดเลือกโคลนที่ให้ผลผลิตรากสูง และผลของอะไบโอติกอิลิซิเตอร์บางชนิดต่อการสะสม สารอัลคาลอยด์ของรากในสภาพปลอดเชื้อ
  7. การสร้างลูกผสมตัวเอง และลูกผสมข้ามกล้วยไม้เอื้องโมกพรุชั่วที่หนึ่ง: การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมของสีดอกด้วยเทคนิค Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP) และการผสมติดระหว่างการผสมตัวเองและการผสมข้ามต้นของต้นที่มีสีดอกแตกต่างกัน
Skip to toolbar