นิทรรศการ 60

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมจัดแสดงผลงานในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2560 สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี โดยได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมจัดนิทรรศการของชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. จำนวน 1 โครงการ คือ “ศักยภาพเชิงพาณิชย์ของสารสำคัญทางเคมีที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากส่วนที่ไม่ใช่เนื้อไม้ของสัก” ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันได้ส่งผลงานร่วมจัดแสดงนิทรรศการประจำบูธภายในงาน จำนวน 3 ผลงาน ดังนี้

    1. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุมดศักดิ์

ชื่อชิ้นงาน “การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากสักและพืชพื้นเมืองในจังหวัดชุมพร”

ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.นาตยา มนตรี

    1. คณะครุศาสตร์อุตสหกรรมและเทคโนโลยี

ชื่อชิ้นงาน “การศึกษาและพัฒนาไม้สักในประเทศไทยในบริบทการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้”

ผู้รับผิดชอบ ดร.สมชาย เซะวิเศษ

    1. คณะครุศาสตร์อุตสหกรรมและเทคโนโลยี

ชื่อชิ้นงาน “เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก / หิ้งพระไม้สัก / ของตกแต่งบ้านจากไม้สัก”

ผู้รับผิดชอบ รศ.ดร.ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา

Skip to toolbar