ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-สจล. ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ คณะผู้บริหารสถาบัน และคณะนักวิจัย อพ.สธ.-สจล.
ได้ให้การต้อนรับ นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะ เพื่อร่วมปรึกษาหารือถึงนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 และ 2564 ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

Skip to toolbar