ประชุม อพ.สธ. ครั้งที่ 1/2562

ดร.ทรงศิริ พันธุเสวี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน และกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนสถาบัน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2562 และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ครั้งที่ 1/2562 วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา
09.30 – 11.30 น. ณ หอประชุม วทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

ขอบคุณภาพจาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

Skip to toolbar