“การรักทรัพยากร คือ การรักชาติ รักแผ่นดิน”

พระราโชวาทพระราชทานในการประชุมประจำปีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ

ความเป็นมา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2538 โดยคณาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2544 สถาบันฯ ได้รับพระราชานุญาต ตามคำสั่งที่ อพ.สธ.๖/๒๕๔๔ ให้ร่วมสนองพระราชดำริโดยตรง โดยได้ใช้พื้นที่ภายในวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการฯ หลัก เพื่อรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น ตลอดจนดำเนินการจัดกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชที่อยู่ภายในวิทยาเขตและพันธุ์พืชในจังหวัดชุมพร

ปัจจุบันสถาบันฯ ได้ดำเนินโครงการฯ โดยการร่วมมือกันระหว่างคณะและภาควิชาต่างๆ ภายในสถาบันฯ ในการดำเนินการศึกษาวิจัย ตลอดจนดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามกรอบการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยสถาบันจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประสบความสำเร็จเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงตามแนวพระราชดำริฯ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนองพระราชดำริ และทูลเกล้าถวายโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  2. เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรทางชีวภาพอื่นๆ ในเขตพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทั้งที่วิทยาเขตกรุงเทพ และวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
  3.  เพื่อทำการศึกษาการใช้ประโยชน์ของพันธุกรรมทางชีวภาพโดยมุ่งเน้นพันธุกรรมทางชีวภาพที่มีอยู่ ภายในท้องถิ่น และทำการวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและเกษตรกรไทย ตลอดจนมีการนำทรัพยากรไปใช้อย่างยั่งยืนต่อไป
  4.  เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและปลูกสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติแก่เยาวชนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และนักเรียนนักศึกษาในเขตพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป
200
หน่วยงานที่เข้าร่วม
127
หน่วยงานรัฐที่เข้าร่วม
70
สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม
3
หน่วยงานเอกชนที่เข้าร่วม
Skip to toolbar