Showing 1-10 of 14 results
งานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน

งานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน

September 22, 2022
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน วันที่ 19 – 24 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช            เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ …

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อบรรจุแผนแม่บท อพ.สธ. สจล. ระยะที่ 5 ปีที่เจ็ด

September 22, 2022

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมสนองพระราชดำริ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   (อพ.สธ.) เพื่อบรรจุแผนแม่บท อพ.สธ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระยะที่ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2569) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขั้นตอนการส่งข้อเสนอ บันทึกข้อเสนอโครงการ ผ่านระบบออนไลน์  : https://bit.ly/3erh5CO จัดส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัย สกุล .doc หรือ .pdf มาที่ E-mail : Rapeepan.th@kmitl.ac.th         …

ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

May 10, 2022

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนตรราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเพื่อให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชน และผู้กำหนดนโยบาย ได้เห็นความหลากหลายแห่งศักยภาพของทรัพยากรไทย ได้เข้ามาเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต การอนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน อันเป็นผลประโยชน์แท้แก่มหาชนไทย นำไปสู่การผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย ซึ่งนำมาสู่การแสดงศักยภาพของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ  

Skip to toolbar