เชิญร่วมเสนอผลงานในการจัดประชุมวิชาการชมรมคณะปฎิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 9

รายละเอียด
การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 9 “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” จะจัดขึ้น ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ในการนี้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ขอเชิญหน่วยงานต่างๆ ส่งชื่อเรื่องพร้อมเรื่องเต็มผลงานสำหรับร่วมประชุมวิชาการ โดยเรื่องที่นำมาจัดแสดงจะต้องเป็นผลงานที่หน่วยงานได้ร่วมสนองพระราชดำริในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตามหลักเกณฑ์

กิจกรรมภายในงาน

  • เป็นผลงานที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ เท่านั้น
  • เป็นผลงานในพื้นที่สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรที่ อพ.สธ. และหน่วยงานสนองพระราชดำริได้ร่วมสำรวจแล้ว
  • เป็นผลงานที่ดำเนินการภายใต้กรอบ/กิจกรรมของ อพ.สธ.
  • เป็นผลงานที่ปรากฏอยู่ในแผนแม่บท อพ.สธ.-หน่วยงาน
  • เป็นผลงานใหม่ไม่เคยนำเสนอที่ใดมาก่อน
  • ลงทะเบียนภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ทางอีเมล์ rspg2562@gmail.com
  • ค่าลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิชาการ 1,500 บาท

Start Time

12:00 am

December 4, 2018

Finish Time

12:00 am

March 31, 2019

Address

สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต 10303

Event Participants

Skip to toolbar