อ.สมชาย

ผศ.ดร.สมชาย เซะวิเศษ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อ.ธเนศ 3

ผศ.ดร.ธเนศ ภิรมย์การ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
team_รศ.ดร.อมร

รศ.ดร.อมร กฤษณพันธุ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
team_ดร.ทรงศิริ

ดร.ทรงศิริ พันธุเสวี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Skip to toolbar