ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์”

ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562

ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนตรราชสีมา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเพื่อให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชน และผู้กำหนดนโยบาย

ได้เห็นความหลากหลายแห่งศักยภาพของทรัพยากรไทย ได้เข้ามาเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต การอนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

อันเป็นผลประโยชน์แท้แก่มหาชนไทย นำไปสู่การผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย ซึ่งนำมาสู่การแสดงศักยภาพของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ

 

Skip to toolbar