เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อบรรจุแผนแม่บท อพ.สธ. สจล. ระยะที่ 5 ปีที่เจ็ด

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมสนองพระราชดำริ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   (อพ.สธ.)

เพื่อบรรจุแผนแม่บท อพ.สธ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระยะที่ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2569) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขั้นตอนการส่งข้อเสนอ

  1. บันทึกข้อเสนอโครงการ ผ่านระบบออนไลน์  : https://bit.ly/3erh5CO

  2. จัดส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัย สกุล .doc หรือ .pdf มาที่ E-mail : Rapeepan.th@kmitl.ac.th

          ภายในวันที่ 14 กันยายน 2565

 

ดาวน์โหลดเอกสาร/ดูรายละเอียด

      ได้ที่ https://bit.ly/3d10K7z

Skip to toolbar