อ.ธเนศ 3

ผศ.ดร.ธเนศ ภิรมย์การ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วุฒิการศึกษา :

 • ปร.ด. การออกแบบผลิตภัณฑ์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • คม. ศิลปศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ค.อ.บ. ศิลปอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความเชี่ยวชาญ :

 • การใช้ประโยชน์จากสัก
 • การออกแบบ
 • การแปรรูปไม้

ผลงานวิจัย :

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ในบริบทการออกผลิตภัณฑ์
 • ศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด

 

ผลงานวิจัยภายใต้โครงการ อพ.สธ. – สจล. :

ความสอดคล้องในการทำวิจัย/ความถนัดกับกิจกรรมภายใต้ อพ.สธ. :

 • กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
 • กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

กิจกรรม/งานวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่หรือคาดว่าจะดำเนินการ

 • ศึกษาการให้ประโยชน์จากไม้สักตัดสางระยะเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
Skip to toolbar