อ.สมชาย

ผศ.ดร.สมชาย เซะวิเศษ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วุฒิการศึกษา :

 • PhD (Architecture design and theory) Habin institute of technology, 2557
 • เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ราชภัฏราชนครินทร์

ความเชี่ยวชาญ :

 • การใช้ประโยชน์จากสัก
 • การแปรรูปไม้

ผลงานวิจัย :

 • Seviset, S. (2018) Development of knowledge and participation of communities surrounding three historical park towards Thailand sustainable historical tourism, Chengdu, China, pp. 79–82.
 • Seviset, S., Egwutvongsa, S., Loughapensang, C., Charoensettasilp, S. (2018) Development of knowledge and participation of communities surrounding three historical park towards Thailand sustainable historical tourism, ACM International Conference Proceeding Series, pp. 79-82
 • Seviset, S., Piromgran, T., Saributr, U., (…), Raerai, K., Charoensettasilp, S. (2017) Mechanical Property of 9 Years Old Thinning of Teak Plantation in Thailand, MATEC Web of Conferences 95,03004

ผลงานวิจัยภายใต้โครงการ อพ.สธ. – สจล. :

 • สร้างสรรค์งานศิลปะเครื่องเรือนไม้จากไม้สักตัดสางขยายระยะโดยการเปรียบเทียบในแต่ละช่วงอายุที่มีคุณสมบัติทางกลและกายภาพที่ดีที่สุด

ความสอดคล้องในการทำวิจัย/ความถนัดกับกิจกรรมภายใต้ อพ.สธ. :

 • กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
 • กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

กิจกรรม/งานวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่หรือคาดว่าจะดำเนินการ

 • การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
Skip to toolbar